top of page
Sistema dindicadors
estadístiques de l'esport a la Comunitat Valenciana

Observatori

valencià de l'esport

L'Observatori Esport i Societat és una eina d'anàlisi, diagnòstic i millora en la presa de decisions al camp de l'esport, en particular a les seves dimensions socials.

Aquest sistema d'indicadors és fonamental en el disseny de l'Observatori. Aporta informació sobre una gamma variada de temes rellevants del món esportiu i d'utilitat per a l'elaboració de programes i polítiques o per a la investigació, la informació esportiva i la presa de decisions que porta part dels actors del sector de l'esport a la Comunitat Valenciana.

La pretensió és recopilar i oferir dades de manera senzilla i de fàcil interpretació. Per tant, la informació es presentarà a fitxes amb informació gràfica (taules o diagrames) i textos breus que facilitin la lectura de l'indicador. La seva estructura s'organitza mitjançant 5 dimensions temàtiques compostes cadascuna per conjunts de dades que guarden coherència entre si.

Recopilar los datos estadísticos existentes relativos a la actividad deportiva y producir información nueva de cara a contar con un sistema de información eficaz sobre el deporte en la C.V.

Investigar y diagnosticar nuevas tendencias, cuestiones problemáticas o de interés prioritario en el campo del deporte que emergen de los datos recogidos sistemática y periódicamente

Ayudar a los actores sociales y las administraciones públicas a pensar de estrategias y programas adecuados en el campo de la política deportiva. Y asesorar sobre lineas prioritarias internacionales que implementar en nuestro territorio.

OBJETIVOS

Práctica deportiva

Aquesta dimensió recull indicadors relatius a la pràctica esportiva de la població, a les motivacions per mantenir un determinat nivell de pràctica, així com informació sobre les percepcions i representacions de la població sobre l'esport.

 1. Nivell de pràctica esportiva: edat i nivell educatiu

 2. Freqüència de pràctica esportiva: edat i nivell educatiu

 3. Motius per practicar esport: edat i nivell educatiu

 4. Dificultats per a la pràctica esportiva: edat i nivell educatiu

 5. Interès per les activitats esportives: edat i nivell educatiu

 6. Tipus d'esport practicat

 7. Pràctica d'esports individuals i equip

 8. Freqüència amb què se surt a caminar de pressa almenys 10 minuts per mantenir-se en forma.

 9. Antecedents familiars: pràctica esportiva dels pares

 10. Assistència a esdeveniments esportius

 11. Sedentarisme

Equipo del Observatori

Codirección

Kety.png

Kety Balibrea

Por la UPV, ebalibre @ upv.es

Es doctora por la Universitat de València y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ha cursado el Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria y el Máster en Psicología del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid. En el ámbito profesional ejerce su labor como técnica superior del Servicio de Estudios Deportivos y Sociedad de la Universitat Politécnica de Valencia. Actualmente también forma parte de la Cátedra de Estudios Deportivos de dicha entidad y la Generalitat Valenciana. Sus estudios se han centrado en el campo del deporte y la integración social. Entre sus publicaciones más significativas figuran los libros "Mujer, deporte y exclusión: experiencias europeas de inserción por el deporte" (2005) y Deporte en los barrios: integración o exclusión social (2011).

bottom of page